Tạo ngay "bio link" miễn phí

One link. One destination. Spark joy.

joyme.io/

Một đường dẫn cho tất cả

Tất cả chỉ trong một đường dẫn. Mạng xã hội, tin nhắn, hình ảnh, video và nhạc của bạn. Thêm nhiều liên kết và mạng xã hội mà bạn yêu thích.

Cá nhân hóa hồ sơ của bạn

Dễ dàng tùy chỉnh. Tạo nên "bio link" miễn phí theo phong cách của bạn.

Dễ dàng sử dụng

Mọi thứ sẵn sàng chỉ với một chạm

Hoàn toàn miễn phí

Hoàn toàn không có chi phí phát sinh trong tương lai!