Mr. Thanh

Đừng nhầm lẫn tính cách của tôi và thái độ của tôi.

Tính cách của tôi nói nên con người của tôi. 

Còn thái độ của tôi phụ thuộc vào con người của bạn