Điều khoản & Điều kiện

Quy định chung

Chấp thuận

(a) Đây là các điều khoản ràng buộc: Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ Joyme:

(1) Bạn đồng ý sẽ ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản dịch vụ này thì bạn không thể truy cập Dịch vụ Joyme.

(2) Bạn xác nhận rằng bạn có thể thiết lập một hợp đồng ràng buộc với chúng tôi, rằng bạn chấp nhận các điều khoản dịch vụ này và bạn đồng ý tuân thủ chúng.

(b) Vui lòng tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi: Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ Joyme cũng tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ Joyme, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư.

(c) Điều khoản dành riêng cho khu vực pháp lý: Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ Joyme từ khu vực tài phán có Điều khoản dành riêng cho khu vực tài phán, thì bạn cũng đồng ý với các điều khoản cụ thể áp dụng cho từng khu vực tài phán có liên quan và trong trường hợp có xung đột giữa các điều khoản của các điều khoản dịch vụ này và Điều khoản dành riêng cho khu vực pháp lý, Điều khoản dành riêng cho khu vực pháp lý sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có sự không thống nhất.

(d) Bạn là đại diện được ủy quyền của một doanh nghiệp (nếu có liên quan): Nếu bạn đang thay mặt cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức truy cập Dịch vụ thì bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn là đại diện được ủy quyền của doanh nghiệp hoặc tổ chức có quyền ràng buộc thực thể với các điều khoản dịch vụ này và bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ này thay mặt cho thực thể.

(e) Tư cách hợp lệ: Bạn đảm bảo rằng bạn từ 16 tuổi trở lên và bạn có đủ năng lực pháp lý để ký kết các hợp đồng ràng buộc. Nếu bạn dưới 16 tuổi, bạn phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý cho phép bạn sử dụng Dịch vụ Joyme và họ đồng ý chấp nhận sự ràng buộc của các điều khoản dịch vụ này thay mặt bạn.

Tài khoản

(a) Khi bạn tạo một tài khoản trong Joyme, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và cập nhật mới nhất. Điều quan trọng là bạn phải duy trì và cập nhật thông tin chi tiết của mình và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

(b) Bạn phải giữ bí mật mật khẩu của mình: Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào và bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến tài khoản hoặc mật khẩu của mình. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi nhận thấy bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

(c) Bạn phải chọn một tên người dùng thích hợp: Bạn không được sử dụng tên của người khác làm tên người dùng(ví dụ: tên của những nhân vật nổi tiếng hoặc tên mà bạn không có liên hệ), thương hiệu hoặc tổ chức, tên không hợp pháp để sử dụng hoặc tên thương mại phải tuân theo bất kỳ quyền nào của người hoặc tổ chức khác hoặc tên xúc phạm, thô tục hoặc tục tĩu. Trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến việc sử dụng tên người dùng cụ thể, chẳng hạn như khi một người khác khiếu nại rằng tên người dùng của bạn chiếm đoạt tên của họ, chúng tôi sẽ xem xét các trường hợp một cách hợp lý và có thể yêu cầu bạn thay đổi tên người dùng của mình (và sau đó chúng tôi có thể đặt lại tên người dùng của bạn). Nếu chúng tôi yêu cầu bạn làm điều này và bạn từ chối, chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy tài khoản của bạn. Chúng tôi không cho phép 'chiếm đoạt tên miền' hoặc 'giữ chỗ tên miền' hoặc tương tự, đồng thời chúng tôi có thể xác nhận lại và phân bổ lại tên người dùng mà chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng đã được tạo cho các mục đích này. Bạn có thể nêu lên bất kỳ mối lo ngại nào với chúng tôi liên quan đến tên người dùng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại bạn gây ra do việc sử dụng trái phép tài khoản của người khác, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại của chúng tôi hoặc của những người khác nếu sử dụng trái phép Tài khoản.

(d) Trách nhiệm của bạn đối với việc sử dụng tài khoản của mình: Bạn không được sử dụng tài khoản người dùng của mình hoặc cho phép tài khoản đó được sử dụng theo cách mà (theo ý kiến của chúng tôi) có thể gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng đến Dịch vụ Joyme hoặc danh tiếng của chúng tôi, xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

(e) Xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản: Chúng tôi có thể xóa/vô hiệu hóa tài khoản của bạn nếu sau khi đăng ký, tài khoản đó không được xác nhận, không được sử dụng và vẫn ở trạng thái không hoạt động trong một khoảng thời gian dài, hoặc nếu chúng tôi phát hiện thấy ai đó có thể đã sử dụng tài khoản này khi chưa được bạn cho phép và chúng tôi không thể xác nhận quyền sở hữu tài khoản đó của bạn. Khi thực hiện hành động nói trên, chúng tôi sẽ cho bạn biết và giải thích mọi lựa chọn mà bạn có để đưa ra yêu cầu xem xét lại, trừ khi việc này có thể khiến chúng tôi hoặc người khác phải chịu trách nhiệm pháp lý; gây hại cho cộng đồng người dùng của chúng tôi; gây ảnh hưởng/can thiệp vào tính toàn vẹn hoặc hoạt động của bất kỳ dịch vụ, hệ thống hay Sản phẩm nào của chúng tôi; khi chúng tôi bị hạn chế do các giới hạn kỹ thuật; hoặc khi chúng tôi bị cấm làm việc này vì những lý do pháp lý.

Nội dung của bạn

(a) Quyền đăng Nội dung của bạn: Bạn có thể đăng, liên kết, lưu trữ, chia sẻ và nói cách khác là cung cấp một số thông tin, văn bản, đồ họa, video hoặc tài liệu khác lên/trên Trang mà bạn tạo bằng Dịch vụ Joyme (Nội dung). Bạn chịu trách nhiệm về Nội dung, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy và tính phù hợp của Nội dung. Khi bất kỳ bên thứ ba nào sở hữu bất kỳ Nội dung nào, bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền (bao gồm mọi giấy phép) cần thiết để cho phép bạn cung cấp Nội dung đó trên Trang và Dịch vụ Joyme (tham khảo Tiêu chuẩn cộng đồng dành cho nội dung trên Joyme). Bạn sẽ chịu trách nhiệm trước chúng tôi và đảm bảo bồi thường thiệt hại cho chúng tôi đối với bất kỳ vi phạm nào đối với việc bảo đảm này. Nghĩa là bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi phải gánh chịu do vi phạm của bạn đối với việc bảo đảm này.

(b) Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép sử dụng và hiển thị Nội dung của bạn: Bằng cách đăng Nội dung lên Dịch vụ Joyme, bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép sử dụng, hiển thị công khai, phân phối, sửa đổi và điều chỉnh Nội dung đó trên và thông qua Dịch vụ Joyme và bạn xác nhận rằng bạn có tất cả các quyền và giấy phép cần thiết của bên thứ ba để đăng Nội dung đó. Bạn giữ lại bất kỳ và tất cả các quyền của mình đối với bất kỳ Nội dung nào mà bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ Joyme và bạn chịu trách nhiệm bảo vệ các quyền đó. Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền để chúng tôi cung cấp Nội dung của bạn cho những người dùng khác của Dịch vụ Joyme, những người này cũng có thể sử dụng Nội dung của bạn tuân theo các điều khoản dịch vụ này.

(c) Trách nhiệm của bạn trong việc đăng Nội dung: Bạn đồng ý rằng:

(1) Nội dung là của bạn (bạn sở hữu nó) hoặc bạn có quyền sử dụng nó trên Joyme và cấp cho chúng tôi các quyền và giấy phép như được cung cấp trong các điều khoản dịch vụ này.

(2) Việc đăng Nội dung của bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ Joyme không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ người nào. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng:

(A) Nội dung sẽ không khiến bạn hoặc chúng tôi vi phạm bất kỳ luật, quy định, quy tắc, quy tắc hoặc nghĩa vụ pháp lý nào khác.

(B) Nội dung sẽ không hoặc không thể được coi là tục tĩu, không phù hợp, phỉ báng, miệt thị, khiếm nhã, nổi loạn, xúc phạm, đe dọa, lạm dụng, có khả năng kích động hận thù chủng tộc, phân biệt đối xử, báng bổ, vi phạm lòng tin hoặc vi phạm của sự riêng tư. Trong một số trường hợp, Nội dung không vi phạm các yêu cầu trước đó ở một quốc gia có thể vi phạm ở một quốc gia khác (và chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là cần thiết trong những trường hợp đó bao gồm xóa Nội dung hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ Joyme).

(C) Nội dung sẽ không gây hiểu nhầm hoặc lừa đảo, được dự định hoặc thiết kế để cung cấp thông tin sai, có khả năng cung cấp thông tin sai cho một người bình thường và bạn sẽ không trình bày điều gì sai sự thật.

(D) Nội dung sẽ không được yêu cầu, không được tiết lộ hoặc cấu thành quảng cáo hoặc xác nhận trái phép của bất kỳ sản phẩm nào.

(E) Nội dung không chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào.

(F) Nội dung không và không có khả năng gây tai tiếng cho chúng tôi hoặc Dịch vụ Joyme.

(d) Lưu giữ hồ sơ: Bạn đồng ý lưu giữ tất cả các hồ sơ cần thiết để chứng minh rằng Nội dung của bạn không vi phạm bất kỳ yêu cầu nào của Joyme và cung cấp các hồ sơ đó theo yêu cầu hợp lý của chúng tôi.

(e) Quyền của chúng tôi trong việc giám sát và sửa đổi Nội dung của bạn: Chúng tôi không có nghĩa vụ phải thường xuyên giám sát tính chính xác hoặc độ tin cậy của Nội dung của bạn được tích hợp vào Dịch vụ Joyme. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào vào bất kỳ lúc nào.

(f) Bạn chấp nhận rủi ro khi tiết lộ công khai: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả Nội dung bạn cung cấp trên Dịch vụ Joyme sẽ là thông tin đã công khai và bạn chịu tất cả rủi ro liên quan đến việc tiết lộ công khai đó.

(g) Chúng tôi có thể sử dụng Nội dung của bạn để quảng bá Dịch vụ Joyme: Chúng tôi có thể chọn giới thiệu Trang và Nội dung của bạn (chứ không phải nhãn hiệu đã đăng ký hoặc thông tin cá nhân của bạn, trừ khi bạn đồng ý bằng văn bản) trên Trang web của chúng tôi hoặc để quảng bá Dịch vụ Joyme. Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép vĩnh viễn, miễn phí bản quyền trên toàn thế giới để sử dụng Nội dung đó cho các mục đích như vậy.

Chấp thuận sử dụng

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ Joyme phải tuân theo các điều khoản dịch vụ này cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành. Chúng tôi cũng cam kết đảm bảo rằng Dịch vụ Joyme an toàn cho tất cả người dùng và không cung cấp nền tảng cho nội dung không phù hợp hoặc hành vi của người dùng. Khi có bất kỳ cáo buộc chính đáng và hợp lý nào từ bên thứ ba (bao gồm bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào) rằng hành vi của bạn có thể đã vi phạm các điều khoản dịch vụ này, chúng tôi có quyền hợp tác với bên thứ ba đó. Với suy nghĩ này, bạn không được:

(a) Truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ Joyme nếu bạn không có đầy đủ khả năng và năng lực pháp lý để đồng ý với các điều khoản dịch vụ này.

(b) Tạo các bản sao trái phép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, phá biên tập, trích xuất thông tin từ hoặc tạo bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của Dịch vụ Joyme hoặc bất kỳ nội dung nào được bao gồm, bao gồm bất kỳ tệp, bảng hoặc tài liệu (hoặc bất kỳ phần nào của các tệp, bảng và tài liệu đó) hoặc xác định hoặc cố gắng xác định bất kỳ mã nguồn, thuật toán, phương pháp hoặc kỹ thuật nào được Dịch vụ Joyme thể hiện hoặc bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của Dịch vụ Joyme (hoặc ủy quyền cho bất kỳ người nào khác thay mặt bạn làm như vậy).

(c) Phân phối, cấp phép, chuyển nhượng hoặc bán, tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ Joyme hoặc bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của Dịch vụ Joyme.

(d) Tiếp thị, thuê hoặc cho thuê Dịch vụ Joyme với một khoản phí hoặc lệ phí hoặc sử dụng Dịch vụ Joyme để quảng cáo hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động chào mời thương mại nào.

(e) Sử dụng Dịch vụ Joyme mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi, cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc trái phép nào, bao gồm truyền đạt hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ quảng cáo thương mại hoặc chào mời hoặc gửi thư rác nào.

(f) Can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ Joyme, làm gián đoạn Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Dịch vụ Joyme hoặc bỏ qua bất kỳ biện pháp nào chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ Joyme.

(g) Kết hợp Dịch vụ Joyme hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ này vào bất kỳ chương trình hoặc sản phẩm nào khác, trừ khi có thể được thỏa thuận riêng với chúng tôi bằng văn bản.

(h) Sử dụng hoặc ủy quyền cho người khác sử dụng tập lệnh tự động hoặc các công cụ thu thập dữ liệu khác để thu thập thông tin từ Trang của bạn hoặc Dịch vụ Joyme hoặc tương tác với Dịch vụ Joyme theo cách khác.

(i) Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc trình bày sai về bạn hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm tạo ấn tượng rằng bất kỳ nội dung nào bạn tải lên, đăng, truyền tải, phân phối hoặc cung cấp theo cách khác đều đến từ Dịch vụ Joyme.

(j) Đe dọa hoặc quấy rối người khác hoặc khuyến khích bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác trên Trang, tài khoản của bạn hoặc trên hoặc thông qua bất kỳ liên kết nào trên Trang của bạn.

(k) Đăng tải bất kỳ tài liệu khiêu dâm nào (bao gồm hình ảnh và ngôn ngữ) trên chính Trang của bạn hoặc chính tài khoản của bạn.

(l) Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản, dịch vụ hoặc hệ thống của người khác mà không được chúng tôi cho phép hoặc tạo danh tính giả trên Dịch vụ Joyme.

(m) Sử dụng Dịch vụ Joyme theo cách có thể tạo ra xung đột lợi ích hoặc làm suy yếu các mục đích của Dịch vụ Joyme, chẳng hạn như trao đổi các đánh giá với người dùng khác hoặc viết hoặc thu hút các đánh giá giả mạo.

(n) Sử dụng Dịch vụ Joyme để tải lên, truyền, phân phối, lưu trữ hoặc cung cấp theo bất kỳ cách nào:

(1) Các tệp chứa vi-rút, trojan, sâu máy tính, bom logic hoặc tài liệu độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ khác.

(2) Bất kỳ thông tin nào mà theo quan điểm của Joyme cấu thành quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, chào mời, tài liệu quảng cáo, “thư rác”, “gửi thư rác”, “tiếp thị đa cấp”, “thư lừa đảo dây chuyền”, “kinh doanh mô hình kim tự tháp” hoặc bất kỳ hình thức chào mời bị cấm nào.

(3) Bất kỳ thông tin riêng tư nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số và đặc điểm trong tài liệu nhận dạng cá nhân (ví dụ: số Bảo hiểm Quốc gia, số hộ chiếu) hoặc số thẻ tín dụng, không phải thông tin dành cho chúng tôi như được dự tính trong Chính sách Quyền riêng tư .

(4) Với mục đích khai thác, làm hại hoặc cố gắng khai thác hoặc làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào bằng cách cho chúng xem nội dung không phù hợp hoặc bằng cách khác.

(5) Bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc có thể vi phạm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư nào khác của bất kỳ người nào khác.

(6) Bất kỳ tài liệu nào lăng mạ người khác, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, thù địch hoặc kích động.

(7) Bất kỳ tài liệu nào cấu thành, khuyến khích hoặc cung cấp hướng dẫn hành vi phạm tội hình sự, các hoạt động nguy hiểm hoặc tự gây hại.

(8) Bất kỳ tài liệu nào mà được cố ý thiết kế để kích động hoặc phản đối người dân, đặc biệt là việc bêu xấu và bắt nạt, hoặc cố ý quấy rối, gây hại, gây thương tổn, dọa nạt, làm đau khổ, làm xấu hổ hoặc gây phiền muộn cho người khác.

(9) Bất kỳ tài liệu nào mà có chứa bất kỳ loại đe dọa nào, bao gồm mối đe dọa về bạo lực thể xác.

(10) Bất kỳ tài liệu nào phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt đối xử, bao gồm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, khuyết tật hoặc tình dục của ai đó.

(11) Bất kỳ câu trả lời, phản hồi, nhận xét, quan điểm, phân tích hoặc đề xuất nào mà bạn không được cấp phép phù hợp hoặc không đủ điều kiện để cung cấp.

(12) Tài liệu mà theo đánh giá riêng của chúng tôi là phản cảm hoặc hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng Dịch vụ Joyme hoặc có thể khiến chúng tôi, Dịch vụ Joyme hoặc người dùng của chúng tôi phải chịu bất kỳ tổn hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Phí và thanh toán

(a) Thanh toán các khoản phí của bạn: Bạn phải thanh toán cho chúng tôi các khoản phí mà bạn đã đồng ý thanh toán cho một giao dịch.

(b) Bạn sẽ được lập hóa đơn như thế nào: Nếu bạn sử dụng dịch vụ mua hàng qua Joyme, bạn sẽ được lập hóa đơn sau mỗi lần giao dịch. Hóa đơn này sẽ được gửi về email bạn cung cấp cho chúng tôi

(c) Thanh toán phải được thực hiện với thông tin thanh toán chính xác: Phương thức thanh toán hợp lệ, bao gồm cả thẻ tín dụng, được yêu cầu để xử lý thanh toán cho giao dịch của bạn. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin thanh toán chính xác và đầy đủ bao gồm tên đầy đủ, ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản, địa chỉ, tiểu bang, mã zip và thông tin phương thức thanh toán hợp lệ. Joyme không có trách nhiệm giải quyết khiếu nại liên quan đến phần thanh toán do thông tin sai lệch bạn cung cấp. 

(d) Thuế: Trừ khi có quy định khác, tất cả các khoản phí đều bao gồm thuế giao dịch (tức là GST/VAT). Bạn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí và thuế bên ngoài khác (nếu có), bao gồm cả thuế khấu trừ nếu áp dụng, liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ Joyme ở bất cứ nơi nào được áp dụng. Chúng tôi có thể thu thập thông tin địa lý từ bạn cho những mục đích này và tất cả thông tin địa lý mà bạn cung cấp cho chúng tôi (nếu có) phải chính xác.

(e) Mua hàng: Chúng tôi có thể tính một tỷ lệ phần trăm cho tất cả các giao dịch được thực hiện trên hồ sơ của bạn (ví dụ: thông qua tính năng “Tặng quà” của chúng tôi). Các khoản phí này bao gồm phí giao dịch và phí nền tảng. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ xử lý thanh toán của bên thứ ba (bao gồm chuyển khoản ngân hàng và thẻ điện thoại) để hỗ trợ các giao dịch của bạn trên Joyme. Các dịch vụ này phải chịu phí giao dịch. Mỗi bộ xử lý thanh toán tính phí giao dịch của riêng mình theo các điều khoản và điều kiện mà bạn chịu trách nhiệm xem xét, chấp nhận và tuân thủ. Phí nền tảng sẽ khác nhau tùy thuộc vào hành động của bạn trong dịch vụ của bạn. Bạn đồng ý rằng nếu chúng tôi tính phí nền tảng, chúng sẽ được khấu trừ vào số tiền thu được từ giao dịch của bạn trước khi nhận. Bạn chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí và thuế bên ngoài (bao gồm cả thuế khấu trừ) nếu chúng được áp dụng và thuế thu nhập, liên quan đến các khoản thanh toán bạn nhận được thông qua Nền tảng. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn bất cứ lúc nào vì những lý do bao gồm nhưng không giới hạn ở: tính sẵn có của sản phẩm hoặc dịch vụ, lỗi trong mô tả hoặc giá của sản phẩm hoặc dịch vụ, lỗi trong đơn đặt hàng của bạn hoặc các lý do khác. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn nếu nghi ngờ có gian lận hoặc giao dịch trái phép hoặc bất hợp pháp.

Hoàn lại tiền

Trừ khi luật pháp yêu cầu, các khoản phí đã thanh toán sẽ không được hoàn lại. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc hoàn lại tiền nếu lỗi xảy ra từ phía bạn.

Sở hữu trí tuệ

(a) Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi: Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ Joyme, Trang web và nội dung của chúng (không bao gồm Nội dung của bạn, nhưng bao gồm cả Nội dung Joyme), các tính năng và chức năng đang và sẽ vẫn là độc quyền của chúng tôi (hoặc người cấp phép của chúng tôi) tài sản, và bạn sẽ không thách thức quyền sở hữu như vậy.

(b) Không chuyển nhượng Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cho bạn: Dịch vụ Joyme được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các luật khác của cả Việt Nam và nước ngoài. Nhãn hiệu và tên thương mại của chúng tôi không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Không có điều khoản nào trong các điều khoản dịch vụ này cấu thành việc chuyển giao bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào từ chúng tôi cho bạn.

(c) Các quyền hạn chế của bạn trong việc sử dụng Dịch vụ Joyme: Bạn chỉ được phép sử dụng Dịch vụ Joyme khi được chúng tôi cho phép (bao gồm cả việc sử dụng theo các điều khoản và điều kiện này). Là người dùng, bạn được cấp quyền có giới hạn, không độc quyền, có thể hủy ngang, không thể chuyển nhượng để sử dụng Dịch vụ Joyme nhằm tạo, hiển thị, sử dụng, phát và tải lên Nội dung tuân theo các điều khoản dịch vụ này.

(d) Cách không được sử dụng Dịch vụ Joyme: Bạn không được sử dụng Dịch vụ Joyme liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ không liên kết với chúng tôi hoặc theo bất kỳ cách nào khiến chúng tôi bị mất danh tiếng.

(e) Trách nhiệm đối với tài liệu được đăng: Mọi ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, dịch vụ, ưu đãi hoặc thông tin hoặc nội dung khác được thể hiện hoặc cung cấp bởi bất kỳ người dùng nào khác là của các tác giả hoặc nhà phân phối tương ứng chứ không phải của chúng tôi.

(f) Tại bất kỳ thời điểm nào và theo quyết định của riêng chúng tôi, có hoặc không có thông báo, chúng tôi bảo lưu quyền chặn quyền truy cập và/hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào mà xâm phạm hoặc được cho là xâm phạm bất kỳ bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác. 

(g) Trách nhiệm của bạn trong việc sử dụng Nội dung Joyme: Nếu chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ hình ảnh, biểu tượng, video, đồ họa hoặc nội dung nào khác (Nội dung Joyme) để bạn sử dụng cùng với Dịch vụ Joyme, thì bạn phải:

(1) Chỉ sử dụng Nội dung Joyme đó trên Trang của bạn chứ không phải bất kỳ nơi nào khác.

(2) Tuân thủ mọi nguyên tắc hoặc điều khoản hợp lý bằng văn bản, có thể là nguyên tắc hoặc điều khoản của bên thứ ba, liên quan đến Nội dung Joyme mà chúng tôi cung cấp cho bạn.

Bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu

(a) Dữ liệu của chúng tôi và quyền giám hộ dữ liệu của chúng tôi: Tất cả dữ liệu (và bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào trong dữ liệu) mà chúng tôi hoặc Dịch vụ Joyme tạo hoặc tạo ra dựa trên việc sử dụng của bạn (hoặc Người dùng cuối hoặc của người dùng khác) đối với Dịch vụ Joyme hoặc Nội dung (Dữ liệu) sẽ do chúng tôi sở hữu và bạn sẽ không tranh chấp quyền sở hữu đó.

(b) Chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu cho bạn: Chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu hoặc hình ảnh trực quan của Dữ liệu cho bạn như một phần của Dịch vụ Joyme (Phân tích dữ liệu). Chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm về tính chính xác hoặc đầy đủ của Phân tích dữ liệu, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm cho nó chính xác và đầy đủ nhất có thể.

(c) Vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi: Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng cho cách chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân về bạn.

Bảo mật

(a) Bạn phải bảo vệ thông tin bí mật được cung cấp cho bạn: Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin bí mật về Dịch vụ Joyme với bạn hoặc thông tin mà một người hợp lý sẽ coi là bí mật, thì bạn phải giữ bí mật thông tin đó và sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn tiết lộ trái phép của hoặc truy cập vào thông tin đó.

(b) Trách nhiệm của chúng tôi đối với Phản hồi: Nếu bạn chọn đóng góp cho Dịch vụ Joyme bằng cách gửi cho chúng tôi bất kỳ ý tưởng nào về sản phẩm, dịch vụ, tính năng, sửa đổi, cải tiến, nội dung, ưu đãi, khuyến mại, mã máy tính hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (Phản hồi) , sau đó bất kể thông tin liên lạc của bạn có thể nói gì:

(1) Chúng tôi không có nghĩa vụ xem xét, đánh giá, hoặc thực hiện Phản Hồi của bạn, hoặc trả lời tất cả hoặc một phần của bất kỳ Phản Hồi nào vì bất kỳ lý do nào.

(2) Phản hồi được cung cấp trên cơ sở không bảo mật và chúng tôi không có nghĩa vụ phải giữ bí mật bất kỳ Phản hồi nào bạn gửi hoặc không sử dụng hoặc tiết lộ phản hồi đó theo bất kỳ cách nào.

(3) Bạn không thể thay đổi giấy phép miễn phí bản quyền vĩnh viễn có thể chuyển nhượng trên toàn thế giới để sao chép, phân phối, tạo các tác phẩm phái sinh, sửa đổi, thực hiện, truyền đạt tới công chúng, cung cấp, hiển thị công khai và sử dụng cũng như khai thác theo cách khác Phản hồi và các dẫn xuất của chúng cho bất kỳ mục đích nào và không hạn chế đã cấp cho chúng tôi.

Bảo mật thanh toán

(a) Cam kết bảo mật: Hệ thống thanh toán được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối tác cổng thanh toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán tại Joyme.io đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

(b) Quy định bảo mật:

(1) Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

  • Thông tin tài chính của khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).
  • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

(2) Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Joyme.io áp dụng với người dùng:

  • Joyme không lưu thông tin thanh toán của thành viên. Các thông tin thanh toán của thành viên sẽ được các đối tác thanh toán của Joyme xử lý.
  • Tất cả các giao dịch thanh toán thẻ đều được xác minh qua cổng thanh toán. Quá trình xác minh được thực hiện dựa trên các thuật toán máy tính, do vậy thông tin thanh toán của thành viên hoàn toàn được giữ an toàn và bảo mật. Tuy nhiên trong một số trường hợp khi hệ thống không thể xác minh được thông tin, nhân viên của ngân hàng phát hành thẻ có thể sẽ liên hệ với thành viên để yêu cầu cung cấp một số thông tin nhằm xác nhận giao dịch. Giao dịch thanh toán được xác minh thành công khi thông tin cung cấp của thành viên trùng khớp với thông tin từ hệ thống.

Trách nhiệm của bạn đối với người dùng cuối

Trang của bạn có thể có khách truy cập và khách hàng (Người dùng cuối) riêng. Cách mà Người dùng cuối sử dụng và tương tác với Trang và Nội dung của bạn (khác với nghĩa vụ của chúng tôi đối với bạn trong các điều khoản dịch vụ này đối với chính Dịch vụ Joyme) hoàn toàn do bạn chịu trách nhiệm. Trách nhiệm này bao gồm việc tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đến Người dùng cuối cũng như việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ (nếu có) cho Người dùng cuối. Bạn cũng đồng ý rằng mọi đóng góp cho bạn thông qua tính năng “Tặng quà” của chúng tôi đều được thực hiện một cách tự nguyện, không trao đổi lấy bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào.

Truyền thông

Bằng cách tạo Tài khoản trên Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý đăng ký nhận bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà chúng tôi có thể gửi. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ hello@joyme.io.

Trách nhiệm pháp lý

(a) Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiệt hại: Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do sử dụng Dịch vụ Joyme, hoặc sao chép, phân phối hoặc tải xuống Nội dung từ Dịch vụ Joyme.

(b) Không chịu trách nhiệm đối với một số loại thiệt hại do vi phạm hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng: Trong mọi trường hợp, bạn hoặc chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trừng phạt, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào (bao gồm mất việc kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, sử dụng, quyền riêng tư, dữ liệu, thiện chí hoặc các lợi ích kinh tế khác) tuy nhiên nó phát sinh, cho dù là do vi phạm hợp đồng hay do tra tấn (bao gồm cả sơ suất), ngay cả khi bên liên quan trước đó đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

(c) Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ Joyme của mình: Bạn có toàn bộ trách nhiệm đối với việc bảo vệ an ninh đầy đủ và sao lưu dữ liệu, Nội dung và/hoặc thiết bị được sử dụng liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ Joyme và sẽ không khiếu nại chống lại cho chúng tôi về dữ liệu bị mất, thời gian chạy lại, hướng dẫn không chính xác, sự chậm trễ trong công việc hoặc lợi nhuận bị mất do sử dụng Dịch vụ Joyme. Bạn không được chuyển nhượng hoặc xử lý tài khoản của mình cho bất kỳ người nào khác.

(d) Bồi thường: Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất nào mà chúng tôi phải chịu phát sinh do bạn vi phạm các điều khoản dịch vụ này hoặc khiếu nại của bên thứ ba đối với chúng tôi liên quan đến Nội dung của bạn.

(e) Giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn: Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn theo hoặc liên quan đến các điều khoản dịch vụ này hoặc Dịch vụ Joyme sẽ không vượt quá khoản phí lớn hơn mà bạn thực sự trả cho chúng tôi tại thời điểm trách nhiệm pháp lý được cho là phát sinh, hoặc [2.000.000 VNĐ]. Giới hạn này được áp dụng bất kể khiếu nại của bạn đối với chúng tôi có dựa trên hợp đồng, sơ suất, các hành vi sai trái khác hay không.

Từ chối trách nhiệm

(a) Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ Joyme: Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ Joyme. Dịch vụ Joyme được cung cấp trên cơ sở "NGUYÊN TRẠNG" và "NHƯ CÓ SẴN". Dịch vụ Joyme được cung cấp mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở thời gian hoạt động hoặc tính khả dụng, hoặc bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc quá trình thực hiện.

(b) Chúng tôi không đảm bảo về Dịch vụ Joyme: Chúng tôi, các công ty con, chi nhánh và người cấp phép của chúng tôi không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng:

(1) Dịch vụ Joyme sẽ hoạt động không bị gián đoạn hoặc an toàn, hoặc có sẵn tại bất kỳ thời gian hoặc địa điểm cụ thể nào.

(2) Bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết sẽ được sửa chữa.

(3) Dịch vụ Joyme không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác.

(4) Kết quả của việc sử dụng Dịch vụ Joyme sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn.

(c) Phạm vi của tuyên bố từ chối trách nhiệm này: Tuyên bố từ chối trách nhiệm này áp dụng cho bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào gây ra bởi bất kỳ lỗi thực hiện, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, lỗi, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, vi-rút máy tính, lỗi đường truyền thông tin liên lạc, trộm cắp, hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép hoặc thay đổi hoặc sử dụng hồ sơ liên quan đến việc sử dụng hoặc vận hành Dịch vụ Joyme, cho dù là do vi phạm hợp đồng, hành vi sai trái, sơ suất hay bất kỳ nguyên nhân hành động nào khác.

(d) Chúng tôi không đảm bảo về nội dung trên Dịch vụ Joyme: Chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng đối với nội dung có trong Dịch vụ Joyme cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn vào thông tin đó đều do bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm, tuyên bố hoặc đảm bảo rõ ràng hoặc ngụ ý về tính hiệu quả hoặc lợi nhuận của Dịch vụ Joyme hoặc hoạt động của Dịch vụ Joyme sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ gián đoạn hoặc lỗi nào trong Dịch vụ Joyme.

(e) Chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ của bên thứ ba: Đôi khi, chúng tôi có thể bao gồm quyền truy cập vào chức năng cụ thể hoặc các dịch vụ khác do bên thứ ba cung cấp (ví dụ: cổng thanh toán) như một phần hoặc phụ trợ của Dịch vụ Joyme.

(f) Chúng tôi không loại trừ việc áp dụng các luật không thể loại trừ: Các điều khoản dịch vụ này áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Không có nội dung nào trong các điều khoản dịch vụ này nhằm loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi các quyền mà bạn có thể có theo bất kỳ luật nào, những quyền này có thể không bị loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi theo thỏa thuận. Nếu các điều khoản dịch vụ này chịu sự điều chỉnh của Luật Người tiêu dùng Việt Nam, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn về việc không tuân thủ bảo đảm dành cho người tiêu dùng đối với bất kỳ dịch vụ nào chỉ giới hạn ở việc cung cấp lại dịch vụ hoặc thanh toán thay cho việc cung cấp lại đó.

(g) Chức năng Beta: Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp một số chức năng nhất định của Dịch vụ Joyme cho bạn ở dạng beta (và chức năng này sẽ được đánh dấu là 'beta' hoặc tương tự). Chúng tôi vẫn đang đánh giá và thử nghiệm chức năng beta như vậy và nó có thể không đáng tin cậy như các phần khác của Dịch vụ Joyme.

(h) Đóng góp của người dùng cuối: Người dùng cuối đồng ý rằng các khoản đóng góp cho người dùng, thông qua tính năng 'Tặng quà”' của Joyme, được thực hiện một cách tự nguyện và không đổi lấy bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào. Dịch vụ xử lý các khoản thanh toán này do bên thứ ba cung cấp.

Quyền của chúng tôi để đình chỉ và đưa ra giải pháp

(a) Quyền của chúng tôi trong việc đình chỉ hoặc hủy tài khoản của bạn: Nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản dịch vụ nào trong số này, chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy tài khoản người dùng của bạn hoặc giới hạn chức năng của Dịch vụ Joyme mà bạn có quyền truy cập. Tùy thuộc vào việc không tuân thủ là gì, chúng tôi có thể không sử dụng quyền này để đình chỉ hoặc hủy bỏ, nhưng nếu có sự không tuân thủ lặp lại trên tài khoản của bạn hoặc một sự không tuân thủ nghiêm trọng, chúng tôi có thể sẽ làm như vậy.

(b) Quyền của bạn trong việc tiếp cận chúng tôi với bất kỳ vấn đề nào: Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào với quyết định của chúng tôi, với hiệu suất của Dịch vụ Joyme hoặc bất kỳ điều gì khác liên quan đến các điều khoản dịch vụ này, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ hello@ joyme.io (Thông báo phát hành). Sau khi chúng tôi nhận được Thông báo phát hành, bạn và chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để giải quyết vấn đề một cách thiện chí. Cả hai chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động chính thức hoặc công khai nào liên quan đến vấn đề này cho đến khi chúng tôi đã dành ít nhất 1 tháng kể từ ngày Thông báo phát hành để cố gắng giải quyết vấn đề một cách thiện chí.

Tổng quan

(a) Toàn bộ thỏa thuận: Các điều khoản dịch vụ này (cùng với Chính sách quyền riêng tư) thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng và truy cập Trang web cũng như việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ Joyme. Không có thuật ngữ nào khác được đưa vào các điều khoản dịch vụ này trừ khi nó được yêu cầu phải được đưa vào bởi bất kỳ luật nào. Tất cả các điều khoản ngụ ý ngoại trừ những điều khoản ngụ ý theo quy định và không thể loại trừ rõ ràng đều được loại trừ rõ ràng.

(b) Tính nghiêm trọng: Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản dịch vụ này không hợp lệ theo luật của bất kỳ khu vực pháp lý nào, thì điều khoản đó có hiệu lực thi hành tại khu vực pháp lý đó trong phạm vi mà nó không phải là không hợp lệ, và trong phạm vi, nó không hợp lệ thì nó sẽ bị cắt đứt khỏi các điều khoản dịch vụ này và phần còn lại của các điều khoản dịch vụ này sẽ tiếp tục được áp dụng với những sửa đổi thực sự cần thiết để phản ánh việc chấm dứt.

(c) Luật điều chỉnh: Các điều khoản dịch vụ này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Cả bạn và chúng tôi đều tuân theo thẩm quyền độc quyền của tòa án Việt Nam.

(d) Không khước từ: Việc chúng tôi không thể yêu cầu hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản dịch vụ này sẽ không được hiểu là từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào.

(e) Không có đại lý: Các điều khoản này cũng như Dịch vụ Joyme đều không tạo ra mối quan hệ đại lý/người đứng đầu giữa bạn và chúng tôi.

joy-me

© 2023. CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM NEW LIFESTYLE INCUBATION

facebook
instagram
Tiktok
Liên hệ với chúng tôi