Đoàn Hồng Quân
QuaanDoan
Khó khăn không hẳn nằm ở việc xây dựng ý tưởng mới mà nằm nhiều hơn ở việc thoát khỏi những ý tưởng cũ