Đặng Vũ Nhật Thi

Nếu bạn muốn có chỗ đứng ỡ xã hội này, thì đừng có ngồi