Lộc Nguyễn
Quản Lý Đối Tác tại METUB Network
We are very good at preparing to live, but not very good at living