Người đàn bà hàng chài có những phẩm chất nào được gọi là "hòn ngọc thô"?