@Pyrult🛍️

ở dứi đây là những đồ ở trong vì dí ồ nhoe💗💗

1 vài mẫu chân váy phong cách Âu - Mỹ bà Pyru🛍️ tìm đựt nhé !!!💞💞

Những mẫu dép đế cao 3-5cm đi mùa hè !

Giá cũm rất hạt dẻ nhó😁

Cardigan siu xynh giá lại hạt dẻ cực kì <3