Ở đây có váy xinh để đi cháy phố 

💬 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕 𝑾𝒐𝒓𝒌
𝑰𝑮: 𝙲𝚘𝚗𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎𝚗𝚜𝚑𝚘𝚙𝚎𝚎_