Minh đẹp trai số 2 không ai số 1

Nếu có ai nhận là số 1, xin đọc lại điều trên.