BẤT NGỜ LẮM À NHANNN

Đừng có xĩu hay hết hồn nhan pà

mong pà đừng có xĩu nhan