joy-me
avatar

Lính bắn tỉa

@sniper

Thành viên
Đang xem
Chia sẻ
Người ta nói tôi là đứa không có tương lai. Họ đâu có biết, Tương Lai (Future) của tôi đang đậu ở dưới hầm để xe
Powered byLogo joyme

This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the GooglePrivacy Policy and
Terms of Service apply.