joy-me
avatar

Luna Shibuya

@luna.shibuya

Viết về những câu chuyện có thật, của những con người có thật. Tôi tự gọi mình là người kể chuyện.

Thành viên
Đang xem
Chia sẻ