joy-me
avatar

Helu Hí Nè

@heluhinee

Hi, mình là Hí. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trên con đường học tập và hành trình bán mình cho tư bản!!!

Thành viên
Đang xem
Chia sẻ